Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem e-mailových novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s naším prohlášením k ochraně osobních údajů a zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Kontaktní údaje
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Doba zpracování
Cookies
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Předání osobních údajů třetím osobám
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Právo na přenositelnost
Právo na výmaz („být zapomenut“)
Mlčenlivost

Kdo je správce?

Jsme společnost Extra Publishing, s. r. o., IČ 27689247, se sídlem Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno, Česká republika, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vl. číslo 52189. Vydáváme periodické i neperiodické časopisy a knihy a další média v tištěné i elektronické formě i na webu, provozujeme webové  služby a zabýváme se obchodní činností, tedy nákupem, prodejem i zprostředkováním obchodu. Naše produkty prodáváme jak prostřednictvím běžné prodejní sítě, tak přímo koncovým zákazníkům a to jednotlivě i prostřednictvím předplatného. Některé z našich produktů, zejména na webu, jsou koncovým uživatelům dostupné i zdarma. V našich produktech se kromě jejich přirozeného obsahu může nacházet reklama třetích stran, a to jak v produktech placených, tak dostupných zdarma.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás  budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 545 211 880 (v pracovní dny, pondělí–čtvrtek, 8–16 hod.), na e-mailu: udaje@epublishing.cz nebo poštou na adrese: Extra Publishing, s. r. o., Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to zejména z následujících důvodů:

• vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• poskytování služeb, plnění smlouvy

Tedy například pro objednávku předplatného, knih, dalšího zboží, objednávku zasílání newsletteru  apod. Vaše osobní údaje jsou nejčastěji v rozsahu (od jedné do více položek, dle konkrétní služby): e-mail, heslo v zašifrované podobě, přihlašovací jméno, jméno a příjmení,  adresa, telefonní či faxové číslo, platební údaje jako číslo účtu, a další údaje, které jsou nutné pro vaši identifikaci nebo je nám sdělíte dobrovolně; kromě toho získáváme některé údaje automaticky tím, že vyplníte formulář nebo danou službu využijete, takovými údaji jsou například IP adresa, čas návštěvy či odeslání, soubor cookies apod.

marketing – zasílání e-mailových newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, popř. také regionální určení nebo pohlaví), na co klikáte v e-mailu, kdy je nejčastěji otevíráte apod. využíváme za účelem přímého e-mailového marketingu – zasílání obchodních sdělení. Odesílatelem všech sdělení je vždy naše společnost. Naším jménem zasíláme čas od času i reklamu našich inzerentů a to nám umožňuje poskytovat vám některé služby i zdarma. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky, informace a reklamní sdělení zasílané námi zajímají.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní e-maily jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech nám můžete zakázat další zasílání reklamních e-mailů a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

fotografie, korespondence s redakcemi – např. snímky, které zasíláte do soutěží

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu po dobu deseti let od vaší poslední objednávky, popř. po dobu běhu promlčecích lhůt, podle toho, která doba je delší. K této základní době přidáváme další nanejvýš dva roky. Pokud nejste naším zákazníkem, vaše osobní údaje zpracováváme po dobu šesti let od jejich získání.

Jestliže s námi aktivně (prokliknutím, odpovědí) či pasivně (otevřením e-mailu) komunikujete, prodlužujeme dobu zpracování vašich údajů o další dva roky od posledního okamžiku takové komunikace. Dobu a/nebo účel zpracování můžete okamžitě omezit tím, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Uvedené platí, pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek a cílení reklamy vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše  webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to např. tyto společnosti:

  • Česká pošta, s. p., a další doručovatelé zásilek
  • Dodavatelé tiskových služeb, např. pro tisk složenek a dopisů
  • Dodavatelé programátorských služeb
  • Poskytovatelé internetového připojení a hostingu
  • Účetní a auditorské společnosti
  • Banky, které vedou naše účty, a poskytovatelé platebních služeb
  • Prodejní kanály jako Republika slev, Slevomat, Magaziny.cz a další
  • E-mailové služby Kerio, SmartEmailing (od společnosti SmartSelling, a. s.)
  • Seznam, Facebook, Google, Amazon a další poskytovatelé webových služeb

Je možné, že se v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při jejich výběru na ně budeme klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě jednoho měsíce, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Abychom měli jistotu, s kým skutečně komunikujeme, můžeme po vás vyžadovat přiměřené ověření vaší identity.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup. Informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě, za kterou považujeme i prostý textový soubor se znaky ASCII ve znakové sadě pro systémy Windows, kompatibilní s naprostou většinou dnes dostupných technických prostředků.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (tzv. být zapomenut). V takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Stejně tak přistupujeme k informacím, které dokládají zaslání určitého zboží nebo služby, tj. splnění objednávky. Proto v případě vašeho požadavku vždy vymažeme pouze ty osobní údaje, které výše uvedeným nejsou vázány.

Stejně tak pokud se stanou vaše osobní údaje součástí obsahu zveřejněných médií, např. zaslaná fotografie nebo seznam výherců soutěže apod., neaplikujeme na ně postupy dle nařízení o GDPR, ale odlišné zákonné regulace.

O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o konkrétních bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.